دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

وظایف و اختیارات هیأت امناء

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

ماده 7 ) وظایف واختیارات هیئت امنا :

الف- تصویب آیین نامه داخلی 
ب- تصویب سازمان اداری موسسه بر اساس ضوابطی که به پیشنهاد وزارتخانه های مربوط با هماهنگی سازمان امور اداری و استخدامی به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی خواهد رسید.
ج- بررسی و تصویب بودجه موسسه که از طرف رئیس موسسه پیشنهاد می شود
د- تصویب بودجه تفضیلی موسسه
ه- تصویب حسابها و ترازنامه سالانه موسسه
و- تصویب نحوه وصول درآمدهای اختصاصی و مصرف آن
ز- تعیین حسابرس و خزانه دار برای موسسه 
ح- کوشش برای جلب کمکهای بخش خصوصی و عوائد محلی اعم ازنقدی، تجهیزاتی ساختمانی با رعایت ضوابط مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی 
ط- تصویب آیین نامه های مالی و معاملاتی که بر حسب مورد پس از تایید وزارتخانه مربوط قابل اجرا می باشد.
ی- پیشنهاد فوق العاده های اعضاء هیات علمی و غیر هیات علمی (کارشناسان و تکنسین ها) که بر حسب مورد پس از تایید وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی ویا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قابل اجرا می باشد. 
ک- تعیین نحوه اداره واحدهای تولیدی، خدماتی، کارگاهی و بهداشت و درمانی موسسه چهار چوب ضوابطی که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ل- تعیین میزان پرداخت حق التحقیق، حق التدریس، حق الزحمه، حق التالیف و نظایر آن 
م- بررسی گزارش موسسه که از طرف رئیس موسسه ارائه می شود.
ن- تصویب مقررات استخدامی اعضای هیات علمی موسسه که به منظور هماهنگی پس از تایید وزارتخانه مربوط قابل اجرا خواهد بود.