دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

بایگانی بخش

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 10 | تعداد کل بازدید های مطالب: 2,732 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


:: تاریخچه هیئت امنا - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: آئین نامه داخلی هیئت امنا - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: اعضای هیات امناء - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: قانون تشکیل هیاتهای امناء - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: وظایف و اختیارات هیأت امناء - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: دستورالعمل ایجاد دبیرخانه دائمی هیات امناء - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: ارتباط با دبیرخانه - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: 01 - ۱۳۹۵/۶/۲۱ -
:: 02 - ۱۳۹۵/۶/۲۱ -
:: 03 - ۱۳۹۵/۶/۲۱ -