آخرین اخبار
آرشیو
جلسه هیأت امنای دانشگاه  در تاریخ 1401/11/25 برگزار شد.
1401/11/26
جلسه هیأت امنای دانشگاه در تاریخ 1401/11/25 برگزار شد.
جلسه هیأت امنای دانشگاه مورخ 1401/11/25 درسالن طبقه هفتم ستاد مرکزی برگزار شد.
جلسه هیأت امنای دانشگاه برگزار شد.
1401/09/23
جلسه هیأت امنای دانشگاه برگزار شد.
جلسه هیأت امنای دانشگاه مورخ 1401/09/22 درسالن طبقه هفتم ستاد مرکزی برگزار شد.
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
Template settings